Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Dziemianach

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach

Na podstawie uchwały Nr XLV/223/13 Rady Gminy Dziemiany z dnia 28 października 2013 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Wójt Gminy Dziemiany

przedstawia do konsultacji, poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dziemiany  projekt uchwały Rady Gminy Dziemiany  w sprawie uchwalenia „Rocznego  programu współpracy Gminy Dziemiany  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 na 2018 rok”


Termin rozpoczęcia konsultacji: 17 października 2017 r.

Termin zakończenia konsultacji: 27 października 2017 r.


Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 27 października  2017 r.:

  • w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Dziemianach
  • lub listownie  na adres: Urząd Gminy Dziemiany  ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany
    (decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Gminy Dziemiany).

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych   i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Do pobrania:

• Projekt uchwały Rady Gminy Dziemiany w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dziemiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 na 2018 rok”

• Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Dziemiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na 2018 rok

• Formularz konsultacji projektu uchwały

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:32
Treść wprowadził(a): Jenta Elżbieta, 2017-10-17 12:41:30
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-10-17 12:38:59