Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 34/03
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 7 sierpnia 2003 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003 r.

Na podstawie art.126 pkt 1 art. 128 pkt 1 ustawy o finansach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. ) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr IV/21/03 z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy na 2003 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2003 r. , a mianowicie:

 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 394,00 zł.

 2. w związku z czym dochody wynoszą 6.397.845,00 zł.
  zgodnie z zał. Nr 1
 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 394,00 zł.

 4. w związku z czym wydatki wynoszą 6.570.068,00 zł.
  zgodnie z zał. Nr 2


§ 2

Dokonuje się częściowego podziału rezerwy ogólnej, a mianowicie:

 1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 12.970,00 zł. tj. dz. 758 rozdz.75818, który po zmianach wynosi 54.530,00 zł.

 2. zwiększa się wydatki w:


 • dz. 754 rozdz. 75412 – OSP o kwotę 1.000,00 zł.

 • dz. 900 rozdz. 90095 – pozostała działalność o kwotę 11.970,00 zł

zgodnie z zał. Nr 2


§ 3

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 2.

§ 4

Dokonuję się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2003 r. a mianowicie : zwiększa się plan dochodów – dotacji i wydatków o kwotę 394,00 zł. W związku z czym plan po zmianie wynosi 335.095,00 zł. zgodnie z zał. Nr 3

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.