Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zaprojektowanie i wykonanie 298 zestawów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 5. Środowisko i Energetyka Przyjazna Środowisku, Działanie 5.4. - Rozwój Energetyki Opartej na Źródłach Odnawialnych. - II termin
Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu

  2. Załącznik Nr 1

  3. SIWZ

  4. Program Funkcjonalno-użytkowy

  5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  6. Wyjaśnienia treści SIWZ i PFU

  7. Informacja z sesji otwarcia ofert Solary II

  8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia