Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Budowa ciągów pieszych na terenie gminy Dziemiany


Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwojuâ€? dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsiâ€? objętego PROW na lata 2007-2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

STWiORB

Przedmiar robót

Dokumentacja projektowa

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY