Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Dziemiany prosi o przedstawienie oferty cenowej na dostawę zestawów komputerowych w ilości 14 szt. zgodnie z projektem Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany Projekt realizowany jest w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


ZAPROSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI