Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie

PRZEBUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SCHODNO

Ogłoszenie o zamówieniu ZP 11-2017

SIWZ z załącznikami

Dokumentacja techniczna.rar

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie_o wyborze najkorzystniej_oferty ZP 11-2017.pdf