Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018

Wójt Gminy Dziemiany informuje, że z dniem 14 lutego 2018 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w  roku 2018 w zakresie:

1. Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej.

2. Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W związku z powyższym ogłasza się nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  do udziału w pracach komisji. W wyniku naboru, Wójt Gminy Dziemiany wybierze jednego przedstawiciela III sektora z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:


a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

b)  nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,

c)  nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

d)  akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.
 
Zadania komisji konkursowej:

1.ocena  formalna i  merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych
w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia
o konkursie;

2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

3. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia ofert,

 

W przypadku gdy:

a) żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub

b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub

c) powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy, komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem 6 marca   2018 r. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w Urzędzie Gminy Dziemiany,  ul. 8 Marca 3.

 Załącznik:

1. Formularz zgłoszeniowy