Urząd Gminy w Dziemianach

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ARCHIWUM

 

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Budowa przyłącza wodociągowego do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dziemianach

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaytanie ofertowe lampy sołeckie Dziemiany

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego w kwocie do 5 000 000 PLN

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEPROWADZANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAKUP NOWEGO, ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z PRZEZNACZENIEM NA WYPOSAŻENIE OSP DZIEMIANY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ODBUDOWA I REMONT DRÓG GMINNYCH USZKODZONYCH PODCZAS NAWAŁNICY ORAZ WYWOZU DREWNA

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

REKULTYWACJA GMINNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W DZIEMIANACH II TERMIN

 

PRZETRAG NIEOGRANICZONY

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH I OGÓLNODOSTĘPNYCH PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY DZIEMIANY II TERMIN

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

BUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO – REKREACYJNEJ W GMINIE DZIEMIANY II TERMIN

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

REALIZACJA DOSTAW WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY UTWORZENIA IZB PAMIĘCI Z FUNKCJĄ SAL EDUKACYJNO-KONFERENCYJNYCH W MIEJSCOWOSCIACH DZIEMIANY I PIECHOWICE - DOSTAWY (II TERMIN)

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY UTWORZENIA IZB PAMIĘCI Z FUNKCJĄ SAL EDUKACYJNO - KONFERENCYJNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH DZIEMIANY I PIECHOWICE - ROBOTY BUDOWLANE I DOSTAWY

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK SZKOLNYCH W GMINIE DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH USZKODZONYCH W TRAKCIE NAWAŁNICY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH I OGÓLNODOSTĘPNYCH PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY DZIEMIANY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE DZIEMIANY - II TERMIN

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

REKULTYWACJA GMINNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W DZIEMIANACH

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE DZIEMIANY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ROZBUDOWA KOMPLEKSU BUDYNKÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W DZIEMIANACH W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

BUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO – REKREACYJNEJ W GMINIE DZIEMIANY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PAROWEJ

Uwaga! Zmiana terminu otwarcia ofert

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PEŁNIENIE FUNKCJI KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANEJ, SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ NAD INWESTYCJĄ PN. „KOMPLEKSOWE UREGULOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI DZIEMIANY POPRZEZ BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH KALISZ I RADUŃ WRAZ Z MODERNIZACJĄ GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PAROWEJ”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup i dostawa 9-cio osobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózkach inwalidzkich (Znak Sprawy: ZO/1/01/2018)

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

 

 

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLNYCH ORAZ SZKOLEŃ I SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH DLA RODZICÓW W RAMACH PROJEKTU "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert do dnia 21.11.2017 r. godz: 10:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i nauczycieli przedszkolnych oraz szkoleń i spotkań informacyjnych dla rodziców w ramach projektu "Akademia przedszkolaka"

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

REMONT GRUNTOWYCH DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH DZIEMIANY I TRZEBUŃ

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

REMONT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W TRZEBUNIU, TRZEBUŃ 23, 83-425 DZIEMIANY DZ. NR EWID. 90/2, OBRĘB TRZEBUŃ

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI KALISZ POPRZEZ WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

WYMIANA OPRAW I ŹRÓDEŁ OŚWIETLENIA NA LED W BUDYNKACH ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W DZIEMIANACH

PRZETARG NIEOGRANIOCZONY

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH DZIAŁEK GRUNTU POŁOŻONYCH W PIECHOWICACH, W GMINIE DZIEMIANY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZEBUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SCHODNO

 

PRZETARG NIEROGRANICZONY

DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK SZKOLNYCH W GMINIE DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH ZE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, PSZOK-u ORAZ MIEJSC PUBLICZNYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY DZIEMIANY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KALISZ I RADUŃ WRAZ Z MODERNIZACJĄ GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PAROWEJ

Uwaga! Zmiana terminu otwarcia ofert

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad inwestycją pn. „Termomodernizacja wraz z poprawą efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dziemianach”

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Modernizacja kąpieliska nad Jeziorem Rzuno w miejscowości Dziemiany – etap I

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z POPRAWĄ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU URZĘDU GMINY W DZIEMIANACH

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI DZIEMIANY POPRZEZ WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ – ETAP III

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

WYPOSAŻENIE W SPRZĘT KOMPUTEROWY SZKÓŁ W GMINIE DZIEMIANY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Usługi zarządzania projektem „Akademia Przedszkolaka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W PLACÓWKACH SZKOLNYCH GMINY DZIEMIANY

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

WYPOSAŻENIE PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH W GMINIE DZIEMIANY

Uwaga! Zmiana terminu otwarcia ofert

 

 

Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Dziemiany na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018

 

 

Najem majątku oświetleniowego wykorzystywanego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Dziemiany

 

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RADUŃ – OSIEDLE POPRZEZ WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

Uwaga! Zmiana terminu otwarcia ofert

 

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KALISZ – KROSEWO POPRZEZ WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

Uwaga! Zmiana terminu otwarcia ofert

 

 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzebuń-Raduń i Trzebuń-Lendy poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej, gmina Dziemiany

 

DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Przebudowa nawierzchni asfaltowej na ulicy 3-go Maja w miejscowości Dziemiany

 

Opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych na potrzeby uregulowania gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Kalisz i Raduń, gm. Dziemiany

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-PRZYGOTOWAWCZEJ NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA PN. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW PUBLICZNYCH W GMINIE DZIEMIANY POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU URZĘDU GMINY, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE 10.2.1. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA -ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-PRZYGOTOWAWCZEJ NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA PN. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW PUBLICZNYCH W GMINIE DZIEMIANY POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU URZĘDU GMINY, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE 10.2.1. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA -WSPARCIE DOTACYJNE

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE LUB POWIERZENIE WYKONANIA ZADAŃ
PUBLICZNYCH GMINY DZIEMIANY W 2016 ROKU 
 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Z WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI,
Z PSZOK ORAZ Z MIEJSC PUBLICZNYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY DZIEMIANY

 

Przetarg nieograniczony
DOSTAWA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE


Przetarg nieograniczony
Zakup wraz z dostawą miału węglowego typ M I - 32,1 wg PN - 82/G-97001-3 w ilości 140 t


Przetarg nieograniczony
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dziemiany - JastrzębieZaproszenie do składania ofert
na dostawę sprzętu komputerowego zgodnie z projektem
Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy DziemianyOtwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Przetarg nieograniczony
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej strefy aktywności w obszarze jezior Wdzydzkich obejmującą podstrefę na terenie Gminy Dziemiany


Przetarg nieograniczony
PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU URZĘDU GMINY W MIEJSCOWOŚCI DZIEMIANY


Przetarg nieograniczony
PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU URZĘDU GMINY W MIEJSCOWOŚCI DZIEMIANY


Przetarg nieograniczony
DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016


Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Dziemianach, w Gminie Dziemiany

Przetarg nieograniczony
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ULICY KS. JUTRZENKI – TRZEBIATOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI KALISZ, GMINA DZIEMIANY


Przetarg nieograniczony
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI KALISZ - ETAP II


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kościerskiego
dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piechowicach, gm. Dziemiany z dn. 16.03.2015 r.


Przetarg nieograniczony
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI RADUŃ


Przetarg nieograniczony
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, Z PSZOK ORAZ Z MIEJSC PUBLICZNYCH
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY DZIEMIANY


Przetarg nieograniczony
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, Z PSZOK ORAZ Z MIEJSC PUBLICZNYCH
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY DZIEMIANY


Przetarg nieograniczony
Przebudowa drogi transportu rolnego Kalisz - Tomaszewo, gm. Dziemiany
Termin składania ofert 12.11.2014 r. godz. 10.00


Ogłoszenie o III aukcji nieograniczonej na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego IFA W 50LA/TLF
Termin aukcji 20.11.2014 r.
- sprzedany

Ogłoszenie o III aukcji nieograniczonej na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Transporter
Termin aukcji 20.11.2014 r.
- sprzedany

Przetarg nieograniczony
Budowa ciągów pieszych na terenie gminy Dziemiany


Przetarg nieograniczony
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI KALISZ


Przetarg nieograniczony
Zakup wraz z dostawą miału węglowego typ MI - 32,1
kl. 25/12 wg PN - 82/G-97001-3 w ilości 140 t


Przetarg nieograniczony
MONTAŻ OŚWIETLENIA SOLARNEGO I HYBRYDOWEGO NA TERENIE GMINY DZIEMIANY


Ogłoszenie o aukcji ustnej nieograniczonej na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego IFA W 50LA/TLF

Ogłoszenie o aukcji ustnej nieograniczonej na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Transporter

Ogłoszenie o aukcji ustnej nieograniczonej na sprzedaż autobusu marki Jelcz LO 90M/S - sprzedany

Przetarg nieograniczony
DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK SZKOLNYCH NA TERENIE
GMINY DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


Ogłoszenie o aukcji ustnej nieograniczonej na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego IFA W 50LA/TLF

Ogłoszenie o aukcji ustnej nieograniczonej na sprzedaż autobusu marki Jelcz LO 90M/S

Ogłoszenie o aukcji ustnej nieograniczonej na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Transporter

Przetarg nieograniczony
DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK SZKOLNYCH NA TERENIE
GMINY DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


Przetarg nieograniczony
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu w ramach projektu Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany


Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego zgodnie z projektem
Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług dostępu do Internetu oraz serwisu sprzętu komputerowego zgodnie z projektem Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego zgodnie z projektem
Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany


Przetarg nieograniczony
Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dostosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich


Przetarg nieograniczony
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 860 000,00 zł
przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
w 2013 roku związanego z inwestycjami Gminy Dziemiany
oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań


Przetarg nieograniczony
Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych drogi gminnej
w miejscowości Kalisz, gm. Dziemiany


Przetarg nieograniczony
Wymiana tablic informacyjnych na terenie Gminy Dziemiany,
wynikająca z ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości w języku regionalnym


Przetarg nieograniczony
Świadczenie usług dostępu do Internetu oraz serwisu sprzętu
komputerowego zgodnie z projektem
Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym
wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany


Przetarg nieograniczony
Dostawa sprzętu komputerowego zgodnie z projektem
Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem
cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany


Przetarg nieograniczony
PRZEBUDOWA DRÓG I ULIC POPRZEZ WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA TERENIE GMINY DZIEMIANY


Przetarg nieograniczony
Zakup wraz z dostawą miału węglowego typ MI - 32,1
kl. 25/12 wg PN - 82/G-97001-3 w ilości 140 t


Przetarg nieograniczony
Dostawa sprzętu komputerowego i sygnału internetowego
wraz z ich serwisem oraz szkolenia Beneficjentów końcowych
w ramach realizacji projektu pt
Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym
wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany


Przetarg nieograniczony
DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK SZKOLNYCH NA TERENIE
GMINY DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014


Przetarg nieograniczony
- BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KALISZ


Przetarg nieograniczony
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, Z PSZOK ORAZ Z MIEJSC PUBLICZNYCH
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY DZIEMIANY


Przetarg nieograniczony
- PRZEBUDOWA ULICY POTULICKIEJ W DZIEMIANACH
- PROMENADA DO JEZIORA RZUNO


Przetarg nieograniczony - Modernizacja drogi transportu rolnego w sołectwie Piechowice

Przetarg nieograniczony - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dziemiany, etap II – wykonanie nawierzchni asfaltowej

Przetarg nieograniczony - Przebudowa odcinków dróg gminnych Kalisz-Loryniec oraz Kalisz-Szludron w miejscowości Kalisz, gmina Dziemiany

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu strażackiego

Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej

Przetarg nieograniczony - Dostawa oraz montaż komputerów i innych pomocy dydaktycznych w ramach programu CYFROWA SZKOŁA

Przetarg nieograniczony - Zakup wraz z dostawą miału węglowego typ 32,1 kl. 25/12 wg PN - 82/G-97001-3 w ilości 140 t

Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu strażackiego

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy budynku infrastruktury zdrowotnej w Dziemianach

Przetarg nieograniczony - Dowóz dzieci do placówek szkolnych na terenie gminy Dziemiany w roku szkolnym 2012/2013

Przetarg nieograniczony - Dostawa oraz montaż komputerów i innych pomocy dydaktycznych w ramach programu CYFROWA SZKOŁA

Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika pełniącego rolę ekologicznej ścieżki edukacyjnej przy ul. Jana Pawła II w miejscowości Dziemiany

Przetarg nieograniczony - Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Dziemiany

Przetarg nieograniczony - Dowóz dzieci do placówek szkolnych na terenie gminy Dziemiany w roku szkolnym 2012/2013

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dziemiany

Przetarg nieograniczony- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Raduń

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zaprojektowanie i wykonanie 55 zestawów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 5. Środowisko i Energetyka Przyjazna Środowisku, Działanie 5.4. - Rozwój Energetyki Opartej na Źródłach Odnawialnych

Doposażenie bazy dydaktycznej oraz przeprowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, na poziomie właściwym dla nauczania w szkołach podstawowych w klasach I-III, w ramach projektu Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci kl I-III szkół podstawowych Gminy Dziemiany

Doposażenie bazy dydaktycznej oraz przeprowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, na poziomie właściwym dla nauczania w szkołach podstawowych w klasach I-III, w ramach projektu Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci kl I-III szkół podstawowych Gminy Dziemiany

Przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego typ 32,1 kl. 25/12 wg PN - 82/G-97001-3 w ilości 140 t

Modernizacja dróg transportu rolnego w sołectwach Piechowice i Trzebuń

Przetarg nieograniczony - Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Dziemiany

Przetarg nieograniczony - Dowóz dzieci do placówek szkolnych na terenie gminy Dziemiany w roku szkolnym 2011/2012

Przetarg nieograniczony - Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w miejscowości Kalisz

Przetarg nieograniczony - Wykonanie boiska wielofunkcyjnego, sportowo – rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Kalisz

Przetarg nieograniczony - wykonanie boisk sportowo-rekreacyjnych wraz z placami zabaw w m. Trzebuń i Piechowice

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zaprojektowanie i wykonanie 298 zestawów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - II TERMIN

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zaprojektowanie i wykonanie 298 zestawów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Przetarg nieograniczony pn. "Co powiesz na rybkę" - kampania promocyjna produktów rybołówstwa i akwakultury w Gminie Dziemiany.

Ogłoszenie II o przetargu w Piechowicach

Poszukiwany partner do projektu "Słońce dla Dziemian - budowa instalacji solarnych w Gminie Dziemiany.

Ogłoszenie o przetargu w Piechowicach.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Dziemianach.

Ogłoszenie o zamówieniu usługi - Pełnienie funkcji inżyniera ( inwestora zastępczego) nad realizacją inwestycji pn. Słońce dla Dziemian.