Urząd Gminy w Dziemianach
ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE


Na podstawie art. 18 ust. 3, art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 1998 r. Dz. U. Nr 64, poz. 614 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


 1. Przyjmuje się wysokość stawki za usługi opiekuńcze w kwocie 10,00 zł od 1 godziny usługi.

 2. Naliczeń odpłatności za usługi opiekuńcze dokonywać będzie Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach.

 3. Odpłatność za usługi opiekuńcze uiszczana jest przez świadczeniobiorcę do dnia 15 każdego miesiąca. W przypadku niedokonania zapłaty udzielanie dalszych świadczeń w formie usług opiekuńczych może zostać wstrzymane.

 4. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższej emerytury.

 5. Osoby nie spełniające warunku o którym mowa w pkt 4 zwracają wydatki za usługi opiekuńcze na zasadach określonych w poniższej tabeli
 6. :

  Dochód na osobę w rodzinie(procent najniższej emerytury)Wysokość odpłatności, liczona od kosztu usługi w procentach
  osobie samotnie gospodarującejosobie w rodzinie
  101-1055
  15
  151-2001020
  201-3001530
  301-4003070
  401-50050
  100
  powyżej 500100100  WSTECZ