Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 59/04
Wójta Gminy Dziemian
z dnia 15 marca 2004r.


Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XV/85/04 z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r. oraz art.126 ustawy o finansach publicznych( tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn.zm) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustal się plany finansowe dla niżej wymionionych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2004 r., a manowicie:
  1. Zespołu Kształcenia i Wychowania w dziemianach zgodnie z zał. Nr 1.
  2. Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliszu zgodnie z zał. Nr 2.
  3. Gimnazjum w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 3.
  4. Ośrodka Pomocy Społecznej w dziemianach zgodnie z zał. Nr 4.
  5. Osrodka Kultury w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 5.
  6. Urzędu Gminy w dziemianach zgodnie z zał. 6, 6a i 6b.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WSTECZ