Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 62/04
Wójta Gminy Dziemian
z dnia 19 kwietnia 2004r.


w sprawie wytycznych do opracowania projektów arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2004/2005 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dziemiany.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ust 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 5 ust. 7, art. 31 pkt 6a i art. 34b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.)oraz rozporządzenia MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz./ U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się "Wytyczne do opracowania projektów arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2004/2005 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dziemiany" stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się dyrektorów placówek oświatowych do stosowania wytycznych o których mowa w par. 1, przy opracowywaniu arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2004/2005.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WSTECZ