Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 63/04
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 19 kwietnia 2004r.


w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2004 r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w dziemianach Nr XV/85/04 z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r. oraz art. 126 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2004 r. a mianowicie:
1. Zespołu Kaształcenia i Wychowania w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 1
2. Publicznej Szkoły Podstawowej w kaliszu zgodnie z zał. Nr 2
3. Osrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 3
4. Urzędu Gminy w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 4

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WSTECZ