Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 73/04
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 08 czerwca 2004r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r..

Na podstawie art. 126 pkt 1 i art. 128 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r.) oraz par. 12 Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XV/85/04 z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2004 r. a mianowicie:
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 208.751 zł
w związku z czym dochody wynoszą zgodnie z zał. nr 1 - 7.254.837 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 208.751 zł
w związku z czym wydatki wynoszą zgodnie z zał. nr 2. - 7.237.139 zł

§ 2

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2004 r. a mianowicie zwiększa się plan dotacji i wydatków kwotę 207.000 zł, który po zmianie wynosi 513.906 zł zgodnie z załącznikeim nr 3.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


UZASADNIENIE


Zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z otrzymanym zawiadomieniem z PUW Wydział Finansowy i Budżetu w Gdańsku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na:
sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w wys. 1.751 zł
wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wys. 3.500 zł
realizację świadczeń rodzinnych (zaliczkowo na 3 miesiące lipiec-sierpień-wrzesień) w wys. 203.500 zł.
Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków budżetowych wynikających z potrzeb pracy Wójta Gminy.


WSTECZ