Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 100/04
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 13 grudnia 2004 r.w sprawie ustalenia stawki za odbiór nieczystości stałych na gminnym składowisku odpadów w Dziemianach.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn.zm.) z a r z ą d z a m, co następuje


§ 1


Ustala się stawkę za odbiór nieczystości stałych na gminnym składowisku odpadów w Dziemianach w wysokości 20,00 zł za 1m3 + vat.

§ 2


Traci moc Zarządzenie Nr 48/03 Wójta Gminy w Dziemianach z dnia 03 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawki za odbiór nieczystości stałych na gminnym składowisku odpadów w Dziemianach.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2005 r