Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 108/04
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 30 grudnia 2004r.


w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2004 r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XV/85/04 z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r. oraz art. 126 ustawy o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r.) zarządza się, co następuje:

§ 1


Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2004 r., a mianowicie:

1.Urzędu Gminy w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 1
2.Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 2.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.