Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
W SKŁAD ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WCHODZĄ:

Administrator Pomocy Społecznej p. Jolanta Las

Obowiązki administratora pomocy społecznej przy współudziale księgowej:
 1. Opracowuje projekt budżetu Ośrodka;
 2. Sporządza roczny plan finansowy na podstawie uchwalonego budżetu;
 3. Czuwa nad realizacją budżetu i przestrzeganiem dyscypliny budżetowej;
 4. Dokonuje niezbędnych analiz budżetu oraz sporządza okresowe informacje dla potrzeb Wójta Gminy oraz Kierownika Ośrodka;
 5. Opracowuje sprawozdania dla potrzeb Rady Gminy, Wojta Gminy i celów statystycznych;
 6. Czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji księgowej i jej podpisywaniem
 7. Czuwa nad prawidłową realizacją przepisów ustaw dotyczących:
  a/ prowadzenie ewidencji komputerowej rodzin objętych pomoca
  b/ ubezpieczeń społecznych
  c/ naliczanie odpłatności za usługi opiekuńcze
  d/ ustawy o finansach publicznych
 8. Kompletuje i prowadzi dokumentację wymaganą przy przyznawaniu
  zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
 9. Kompletuje i prowadzi dokumentację wymaganą przy przyznawaniu
  dodatków mieszkaniowych
 10. Współdziała ze Skarbnikiem Gminy w zakresie realizacji budżetu.