Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Z WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, Z PSZOK ORAZ Z MIEJSC PUBLICZNYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY DZIEMIANY


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NR 2 - 7

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁ. NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 8
Uchwała Nr XXXVI/172/13 z dnia 06 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziemiany

ZAŁĄCZNIK NR 9
Uchwała Nr XXXVII/182/13 z dnia z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/172/13 Rady Gminy Dziemiany z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziemiany


ZAŁĄCZNIK NR 10
Uchwała Nr XIII/59/15 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY