Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zaprojektowanie i wykonanie 298 zestawów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 5. Środowisko i Energetyka Przyjazna Środowisku, Działanie 5.4. - Rozwój Energetyki Opartej na Źródłach Odnawialnych.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Załącznik do Programu Funkcjonalno - Użytkowego

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ I

Wyjaśnienia treści SIWZ II

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Informacja z sesji otwarcia ofert