Urząd Gminy w Dziemianach

Raport o stanie Gminy Dziemiany

 

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY DZIEMIANY  ZA 2022 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) Wójt Gminy Dziemiany przedstawia Radzie Gminy Dziemiany  Raport o stanie Gminy Dziemiany za rok 2022 w terminie do dnia 31 maja 2023 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Dziemiany za 2022 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy  w Dziemianach.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Dziemiany odbędzie się 28 czerwca  2023 r., w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 czerwca  2023 r. (wtorek), do godziny 15:30 w pok. 24 Urzędu Gminy w Dziemianach przy ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest tutaj

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy  Dziemiany

/-/ Krystian Sikora

 

Raport o stanie Gminy Dziemiany za 2022 r.

 

Raport o stanie Gminy Dziemiany za 2021 r.

 

Raport o stanie Gminy Dziemiany za 2020 r.

 

Raport o stanie Gminy Dziemiany za 2019 r.

 

Raport o stanie Gminy Dziemiany za 2018 rok