Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Dziemianach

gify nauka

PRZETARGI  I  OGŁOSZENIA: 

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

 

 

 

AKTUALNE

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zakup sprzętu ICT do przedszkoli na terenie Gminy Dziemiany

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

WYKONANIE PRAC REMONTOWO - MODERNIZACYJNYCH W GMINNYCH PLACÓWKACH PRZEDSZKOLNYCH

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - TERMIN II

Informacja z sesji otwarcia ofert

Prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla nauczycieli przedszkolnych oraz szkoleń i spotkań informacyjnych dla rodziców w ramach projektu „Akademia Przedszkolaka"

 

 

 

 

 

ARCHIWUM

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla nauczycieli przedszkolnych oraz szkoleń i spotkań informacyjnych dla rodziców w ramach projektu „Akademia Przedszkolaka”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZS 1/2019

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 BUDOWA DOMU RATOWNIKA NA GMINNYM KĄPIELISKU W MIEJSCOWOŚCI DZIEMIANY - II TERMIN

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

BUDOWA DOMU RATOWNIKA NA GMINNYM KĄPIELISKU W MIEJSCOWOŚCI DZIEMIANY

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Budowa przyłącza wodociągowego do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dziemianach

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaytanie ofertowe lampy sołeckie Dziemiany

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego w kwocie do 5 000 000 PLN

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEPROWADZANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAKUP NOWEGO, ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z PRZEZNACZENIEM NA WYPOSAŻENIE OSP DZIEMIANY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ODBUDOWA I REMONT DRÓG GMINNYCH USZKODZONYCH PODCZAS NAWAŁNICY ORAZ WYWOZU DREWNA

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

REKULTYWACJA GMINNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W DZIEMIANACH II TERMIN

 

PRZETRAG NIEOGRANICZONY

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH I OGÓLNODOSTĘPNYCH PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY DZIEMIANY II TERMIN

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

BUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO – REKREACYJNEJ W GMINIE DZIEMIANY II TERMIN

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

REALIZACJA DOSTAW WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY UTWORZENIA IZB PAMIĘCI Z FUNKCJĄ SAL EDUKACYJNO-KONFERENCYJNYCH W MIEJSCOWOSCIACH DZIEMIANY I PIECHOWICE - DOSTAWY (II TERMIN)

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY UTWORZENIA IZB PAMIĘCI Z FUNKCJĄ SAL EDUKACYJNO - KONFERENCYJNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH DZIEMIANY I PIECHOWICE - ROBOTY BUDOWLANE I DOSTAWY

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK SZKOLNYCH W GMINIE DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH USZKODZONYCH W TRAKCIE NAWAŁNICY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH I OGÓLNODOSTĘPNYCH PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY DZIEMIANY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE DZIEMIANY - II TERMIN

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

REKULTYWACJA GMINNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W DZIEMIANACH

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE DZIEMIANY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ROZBUDOWA KOMPLEKSU BUDYNKÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W DZIEMIANACH W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

BUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO – REKREACYJNEJ W GMINIE DZIEMIANY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PAROWEJ

Uwaga! Zmiana terminu otwarcia ofert

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PEŁNIENIE FUNKCJI KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANEJ, SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ NAD INWESTYCJĄ PN. „KOMPLEKSOWE UREGULOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI DZIEMIANY POPRZEZ BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH KALISZ I RADUŃ WRAZ Z MODERNIZACJĄ GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PAROWEJ”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup i dostawa 9-cio osobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózkach inwalidzkich (Znak Sprawy: ZO/1/01/2018)

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLNYCH ORAZ SZKOLEŃ I SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH DLA RODZICÓW W RAMACH PROJEKTU "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert do dnia 21.11.2017 r. godz: 10:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i nauczycieli przedszkolnych oraz szkoleń i spotkań informacyjnych dla rodziców w ramach projektu "Akademia przedszkolaka"

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

REMONT GRUNTOWYCH DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH DZIEMIANY I TRZEBUŃ

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

REMONT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W TRZEBUNIU, TRZEBUŃ 23, 83-425 DZIEMIANY DZ. NR EWID. 90/2, OBRĘB TRZEBUŃ

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI KALISZ POPRZEZ WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

WYMIANA OPRAW I ŹRÓDEŁ OŚWIETLENIA NA LED W BUDYNKACH ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W DZIEMIANACH

PRZETARG NIEOGRANIOCZONY

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH DZIAŁEK GRUNTU POŁOŻONYCH W PIECHOWICACH, W GMINIE DZIEMIANY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZEBUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SCHODNO

 

PRZETARG NIEROGRANICZONY

DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK SZKOLNYCH W GMINIE DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH ZE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, PSZOK-u ORAZ MIEJSC PUBLICZNYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY DZIEMIANY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KALISZ I RADUŃ WRAZ Z MODERNIZACJĄ GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PAROWEJ

Uwaga! Zmiana terminu otwarcia ofert

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad inwestycją pn. „Termomodernizacja wraz z poprawą efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dziemianach”

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Modernizacja kąpieliska nad Jeziorem Rzuno w miejscowości Dziemiany – etap I

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z POPRAWĄ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU URZĘDU GMINY W DZIEMIANACH

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI DZIEMIANY POPRZEZ WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ – ETAP III

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

WYPOSAŻENIE W SPRZĘT KOMPUTEROWY SZKÓŁ W GMINIE DZIEMIANY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Usługi zarządzania projektem „Akademia Przedszkolaka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W PLACÓWKACH SZKOLNYCH GMINY DZIEMIANY

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

WYPOSAŻENIE PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH W GMINIE DZIEMIANY

Uwaga! Zmiana terminu otwarcia ofert

 

 

Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Dziemiany na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018

 

 

Najem majątku oświetleniowego wykorzystywanego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Dziemiany

 

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RADUŃ – OSIEDLE POPRZEZ WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

Uwaga! Zmiana terminu otwarcia ofert

 

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KALISZ – KROSEWO POPRZEZ WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

Uwaga! Zmiana terminu otwarcia ofert

 

 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzebuń-Raduń i Trzebuń-Lendy poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej, gmina Dziemiany

 

DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Przebudowa nawierzchni asfaltowej na ulicy 3-go Maja w miejscowości Dziemiany

 

Opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych na potrzeby uregulowania gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Kalisz i Raduń, gm. Dziemiany

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-PRZYGOTOWAWCZEJ NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA PN. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW PUBLICZNYCH W GMINIE DZIEMIANY POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU URZĘDU GMINY, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE 10.2.1. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA -ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-PRZYGOTOWAWCZEJ NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA PN. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW PUBLICZNYCH W GMINIE DZIEMIANY POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU URZĘDU GMINY, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE 10.2.1. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA -WSPARCIE DOTACYJNE

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE LUB POWIERZENIE WYKONANIA ZADAŃ
PUBLICZNYCH GMINY DZIEMIANY W 2016 ROKU 
 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Z WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI,
Z PSZOK ORAZ Z MIEJSC PUBLICZNYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY DZIEMIANY

 

Przetarg nieograniczony
DOSTAWA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE


Przetarg nieograniczony
Zakup wraz z dostawą miału węglowego typ M I - 32,1 wg PN - 82/G-97001-3 w ilości 140 t


Przetarg nieograniczony
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dziemiany - JastrzębieZaproszenie do składania ofert
na dostawę sprzętu komputerowego zgodnie z projektem
Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy DziemianyOtwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Przetarg nieograniczony
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej strefy aktywności w obszarze jezior Wdzydzkich obejmującą podstrefę na terenie Gminy Dziemiany


Przetarg nieograniczony
PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU URZĘDU GMINY W MIEJSCOWOŚCI DZIEMIANY


Przetarg nieograniczony
PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU URZĘDU GMINY W MIEJSCOWOŚCI DZIEMIANY


Przetarg nieograniczony
DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016


Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Dziemianach, w Gminie Dziemiany

Przetarg nieograniczony
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ULICY KS. JUTRZENKI – TRZEBIATOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI KALISZ, GMINA DZIEMIANY


Przetarg nieograniczony
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI KALISZ - ETAP II


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kościerskiego
dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piechowicach, gm. Dziemiany z dn. 16.03.2015 r.


Przetarg nieograniczony
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI RADUŃ


Przetarg nieograniczony
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, Z PSZOK ORAZ Z MIEJSC PUBLICZNYCH
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY DZIEMIANY


Przetarg nieograniczony
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, Z PSZOK ORAZ Z MIEJSC PUBLICZNYCH
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY DZIEMIANY


Przetarg nieograniczony
Przebudowa drogi transportu rolnego Kalisz - Tomaszewo, gm. Dziemiany
Termin składania ofert 12.11.2014 r. godz. 10.00


Ogłoszenie o III aukcji nieograniczonej na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego IFA W 50LA/TLF
Termin aukcji 20.11.2014 r.
- sprzedany

Ogłoszenie o III aukcji nieograniczonej na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Transporter
Termin aukcji 20.11.2014 r.
- sprzedany

Przetarg nieograniczony
Budowa ciągów pieszych na terenie gminy Dziemiany


Przetarg nieograniczony
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI KALISZ


Przetarg nieograniczony
Zakup wraz z dostawą miału węglowego typ MI - 32,1
kl. 25/12 wg PN - 82/G-97001-3 w ilości 140 t


Przetarg nieograniczony
MONTAŻ OŚWIETLENIA SOLARNEGO I HYBRYDOWEGO NA TERENIE GMINY DZIEMIANY


Ogłoszenie o aukcji ustnej nieograniczonej na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego IFA W 50LA/TLF

Ogłoszenie o aukcji ustnej nieograniczonej na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Transporter

Ogłoszenie o aukcji ustnej nieograniczonej na sprzedaż autobusu marki Jelcz LO 90M/S - sprzedany

Przetarg nieograniczony
DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK SZKOLNYCH NA TERENIE
GMINY DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


Ogłoszenie o aukcji ustnej nieograniczonej na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego IFA W 50LA/TLF

Ogłoszenie o aukcji ustnej nieograniczonej na sprzedaż autobusu marki Jelcz LO 90M/S

Ogłoszenie o aukcji ustnej nieograniczonej na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Transporter

Przetarg nieograniczony
DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK SZKOLNYCH NA TERENIE
GMINY DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


Przetarg nieograniczony
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu w ramach projektu Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany


Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego zgodnie z projektem
Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług dostępu do Internetu oraz serwisu sprzętu komputerowego zgodnie z projektem Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego zgodnie z projektem
Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany


Przetarg nieograniczony
Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dostosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich


Przetarg nieograniczony
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 860 000,00 zł
przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
w 2013 roku związanego z inwestycjami Gminy Dziemiany
oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań


Przetarg nieograniczony
Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych drogi gminnej
w miejscowości Kalisz, gm. Dziemiany


Przetarg nieograniczony
Wymiana tablic informacyjnych na terenie Gminy Dziemiany,
wynikająca z ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości w języku regionalnym


Przetarg nieograniczony
Świadczenie usług dostępu do Internetu oraz serwisu sprzętu
komputerowego zgodnie z projektem
Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym
wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany


Przetarg nieograniczony
Dostawa sprzętu komputerowego zgodnie z projektem
Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem
cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany


Przetarg nieograniczony
PRZEBUDOWA DRÓG I ULIC POPRZEZ WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA TERENIE GMINY DZIEMIANY


Przetarg nieograniczony
Zakup wraz z dostawą miału węglowego typ MI - 32,1
kl. 25/12 wg PN - 82/G-97001-3 w ilości 140 t


Przetarg nieograniczony
Dostawa sprzętu komputerowego i sygnału internetowego
wraz z ich serwisem oraz szkolenia Beneficjentów końcowych
w ramach realizacji projektu pt
Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym
wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany


Przetarg nieograniczony
DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK SZKOLNYCH NA TERENIE
GMINY DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014


Przetarg nieograniczony
- BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KALISZ


Przetarg nieograniczony
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, Z PSZOK ORAZ Z MIEJSC PUBLICZNYCH
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY DZIEMIANY


Przetarg nieograniczony
- PRZEBUDOWA ULICY POTULICKIEJ W DZIEMIANACH
- PROMENADA DO JEZIORA RZUNO


Przetarg nieograniczony - Modernizacja drogi transportu rolnego w sołectwie Piechowice

Przetarg nieograniczony - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dziemiany, etap II – wykonanie nawierzchni asfaltowej

Przetarg nieograniczony - Przebudowa odcinków dróg gminnych Kalisz-Loryniec oraz Kalisz-Szludron w miejscowości Kalisz, gmina Dziemiany

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu strażackiego

Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej

Przetarg nieograniczony - Dostawa oraz montaż komputerów i innych pomocy dydaktycznych w ramach programu CYFROWA SZKOŁA

Przetarg nieograniczony - Zakup wraz z dostawą miału węglowego typ 32,1 kl. 25/12 wg PN - 82/G-97001-3 w ilości 140 t

Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu strażackiego

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy budynku infrastruktury zdrowotnej w Dziemianach

Przetarg nieograniczony - Dowóz dzieci do placówek szkolnych na terenie gminy Dziemiany w roku szkolnym 2012/2013

Przetarg nieograniczony - Dostawa oraz montaż komputerów i innych pomocy dydaktycznych w ramach programu CYFROWA SZKOŁA

Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika pełniącego rolę ekologicznej ścieżki edukacyjnej przy ul. Jana Pawła II w miejscowości Dziemiany

Przetarg nieograniczony - Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Dziemiany

Przetarg nieograniczony - Dowóz dzieci do placówek szkolnych na terenie gminy Dziemiany w roku szkolnym 2012/2013

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dziemiany

Przetarg nieograniczony- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Raduń

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zaprojektowanie i wykonanie 55 zestawów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 5. Środowisko i Energetyka Przyjazna Środowisku, Działanie 5.4. - Rozwój Energetyki Opartej na Źródłach Odnawialnych

Doposażenie bazy dydaktycznej oraz przeprowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, na poziomie właściwym dla nauczania w szkołach podstawowych w klasach I-III, w ramach projektu Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci kl I-III szkół podstawowych Gminy Dziemiany

Doposażenie bazy dydaktycznej oraz przeprowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, na poziomie właściwym dla nauczania w szkołach podstawowych w klasach I-III, w ramach projektu Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci kl I-III szkół podstawowych Gminy Dziemiany

Przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego typ 32,1 kl. 25/12 wg PN - 82/G-97001-3 w ilości 140 t

Modernizacja dróg transportu rolnego w sołectwach Piechowice i Trzebuń

Przetarg nieograniczony - Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Dziemiany

Przetarg nieograniczony - Dowóz dzieci do placówek szkolnych na terenie gminy Dziemiany w roku szkolnym 2011/2012

Przetarg nieograniczony - Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w miejscowości Kalisz

Przetarg nieograniczony - Wykonanie boiska wielofunkcyjnego, sportowo – rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Kalisz

Przetarg nieograniczony - wykonanie boisk sportowo-rekreacyjnych wraz z placami zabaw w m. Trzebuń i Piechowice

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zaprojektowanie i wykonanie 298 zestawów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - II TERMIN

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zaprojektowanie i wykonanie 298 zestawów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Przetarg nieograniczony pn. "Co powiesz na rybkę" - kampania promocyjna produktów rybołówstwa i akwakultury w Gminie Dziemiany.

Ogłoszenie II o przetargu w Piechowicach

Poszukiwany partner do projektu "Słońce dla Dziemian - budowa instalacji solarnych w Gminie Dziemiany.

Ogłoszenie o przetargu w Piechowicach.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Dziemianach.

Ogłoszenie o zamówieniu usługi - Pełnienie funkcji inżyniera ( inwestora zastępczego) nad realizacją inwestycji pn. Słońce dla Dziemian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:139723
Treść wprowadził(a): Jenta Karolina, 2019-06-14 13:52:44
Treść wytworzył(a): , 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-05-15 16:37:03