Urząd Gminy w Dziemianach
WÓJT GMINY DZIEMIANY
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu


Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe - zgodnie z art. 122, 123 i 123a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- doświadczenie w pracy w zakresie pomocy społecznej
- posiadanie predyspozycji do pracy z osobami niepełnosprawnymi
- znajomość prawa w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia psychicznego i zamówień publicznych
- pisemna koncepcja programowa dotycząca prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
- posiadanie przez kandydata pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
- stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji kierownika

Wymagania dodatkowe:
- pożądane doświadczenie w kierowaniu jednostką organizacyjną
- umiejętność redagowania i analizowania dokumentów związanych z ustawą o pomocy społecznej i ustawą o ochronie zdrowia psychicznego
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
- umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy
- umiejętność obsługi komputera i elektronicznych urządzeń informatycznych

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV)
- list motywacyjny
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy
- kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniuâ€? osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziemianach lub pocztą na adres Ośrodka:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach
ul. 8 Marca 3
83-425 Dziemiany

w terminie do 26 września b.r.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymagania określone powyżej zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.dziemiany.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Dziemianach.