Urząd Gminy w Dziemianach
O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 3a ust 5 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko – referent ds. koordynacji, księgowania i rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS

I. Nazwa i adres jednostki.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach,
ul. 8 Marca 3,
83 – 425 Dziemiany
Tel./fax 058 688 05 84
II. Określenie stanowiska
Referent ds. koordynacji, księgowania i rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS.
Umowa o pracę 1/1 etat na czas określony do 31.12.2009r.
III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem
Kandydat na stanowisko powinien spełniać wymagania określone w art. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm) zwanej dalej „ustawąâ€?:
1. Wymagania niezbędne, tj.:
1) obywatelstwo polskie;
2) Posiadać:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub zarządzanie i marketing
- kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym wyżej stanowisku,
- pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
- znajomość programów komputerowych Word, Excel, Internet
3) Osoba nie karana za przestępstwa popełnione umyślnie.
2. Wymagania dodatkowe:
- Znajomość obowiązujących przepisów zakresu rachunkowości budżetowej, księgowania i rozliczania środków pozyskanych z Unii Europejskiej oraz umiejętność interpretacji i stosowania ich w praktyce;
- Znajomość zagadnień budżetowych;
- praktyka w posługiwaniu się komputerowymi programami księgowymi, Płatnik, Generator Wniosków Płatniczych
- Znajomość przepisów z zakresu: podatków; ubezpieczeń społecznych, ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;
- zaangażowanie, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.
Referent ds. koordynacji, księgowania i rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS podlega bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach.
Do zadań jego należy m.in.:
- koordynacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS w szczególności obejmująca współtworzenie dokumentów związanych z realizacją projektu, prowadzenie kalendarza projektu, kontakt z instytucją wdrażającą, współpraca z działem finansowo - księgowym w zakresie realizacji projektu;
- prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji dochodów i wydatków projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS;
- kompletowanie dowodów stanowiących podstawę księgowania dochodów i wydatków projektu;
- sporządzanie dowodów wewnętrznych;
- sprawdzanie dowodów pod względem formalno - rachunkowym w ramach POKL;
- dekretacja dowodów stanowiących podstawę księgowania dokumentów oraz prowadzenie ewidencji księgowej w ramach POKL;
- przygotowywanie dokumentacji finansowej rozliczeniowej wg wymogów projektu;
- kontrola formalna i rachunkowa wniosków beneficjenta o płatność w ramach POKL, a w razie wystąpienia wątpliwości konsultacja z projektodawcą lub/i wystąpienie z wnioskiem o interpretację do Instytucji Pośredniczącej;
- weryfikacja załączników do wniosku beneficjenta o płatność w ramach POKL;
- sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej w ramach realizowanego projektu;
- planowanie wydatków i gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań w projekcie;
- przechowywanie i udostępnianie dokumentacji związanej z realizacją projektów w ramach POKL.
- sprawdzanie pod względem formalno - rachunkowym faktur i rachunków wystawionych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach dot. rozliczania projektów potwierdzając to własnoręcznym podpisem (z uwzględnieniem działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej),
- systematyczne (co najmniej miesięczne) dokonywanie uzgodnień danych wprowadzonych do ksiąg rachunkowych jednostki zgodnie z ustawą o rachunkowości;
- prowadzenie dokumentacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt;
- prowadzenie spraw w sposób umożliwiający terminowe sporządzenie sprawozdań z zakresu powierzonych zadań;
- sporządzanie analiz, sprawozdań i innych informacji w sposób terminowy, rzetelny i zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
- ponoszenie odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie prowadzonych spraw.

V. Oferta kandydata powinna zawierać:
1. list motywacyjny;
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3. kopia dowodu osobistego
4. życiorys zawodowy (CV);
5. kserokopie świadectw pracy
6. dokumenty potwierdzające wykształcenie (odpis dyplomu i inne dokumenty lub ich kserokopie),
7. oświadczenie o niekaralności, w tym za przewinienia zawodowe;
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,.

Kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziemianach.

VI. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów.
Kandydaci przystępujący do otwartego i konkurencyjnego naboru na w/w stanowisko składają wymagane dokumenty, o których mowa w cz. V ogłoszenia w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem „Nabór – referent ds. koordynacji, księgowania i rozliczania projektów w ramach POKLâ€? w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziemianach ul. 8 Marca 3, w terminie do dnia 3 marca 2009r. do godz.15-tej.

Do oferty należy dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.)â€?
Kandydaci, których oferty spełnią wymogi rekrutacyjne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną o której zostaną powiadomieni do 5 marca 2008r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (strona internetowa Urzędu gminy w Dziemianach)

Data ogłoszenia konkursu: 16.02.2009r.
Kierownik OPS
/-/ Jolanta Las