Urząd Gminy w Dziemianach
Kompetencje Przewodniczącego Rady Gminy określa Dz.U.01.142.1591 z dnia 8 marca 1990 r. (art. 19) o samorządzie gminnym.


Zadaniem Przwodniczącego Rady Gminy jest:


  1. przygotowanie i zwoływanie sesji rady, ustalając miesiąc, dzień, godzinę i projekt porządku obrad , przy współpracy z Wójtem,
  2. przewodniczenie obradom,
  3. czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad,
  4. zarządzanie i przeprowadzanie głosowania nad projektami uchwał,
  5. podpisywanie uchwał rady,
  6. czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,
  7. organizowanie pracy rady.


Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.