Urząd Gminy w Dziemianach
W skład Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji wchodzą następujące stanowiska pracy:

 1. Stanowisko d/s planowania strategicznego, nadzoru nad inwestycjami gminnymi i gospodarką wodno-ściekową – Kierownik Referatu - Prowadzi Rafał Dorau

 2. Stanowisko d/s ewidencji dróg gminnych ich utrzymania i bezpieczeństwa - Prowadzi Jarosław Dziemiński

 3. Stanowisko d/s opracowywania wniosków i projektów o dotacje unijne - Prowadzi Szymon Chrapkowski

 4. Stanowisko d/s zamówień publicznych i inwestycji infrastrukturalnych - Prowadzi Mariusz Synak

 5. Stanowisko d/s informatycznych - Prowadzi Grzegorz Tysarczyk
 6. Infrastrukturę komunalną (budynki) prowadzi Eugeniusz Kleinschmidt


Do zadań i kompetencji Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji należą w szczególności sprawy:

 1. ocena potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie gospodarki mieszkaniowej,

 2. utrzymanie czystości, właściwego stanu sanitarnego Gminy, zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę, odprowadzanie ścieków,

 3. realizowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, w tym zbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, usługowo-rzemieślnicze i przemysłowe, współdziałanie w zaopatrzeniu Gminy w niezbędne dostawy energii elektrycznej, cieplnej i gazu,

 4. zarządzanie wodociągami i kanalizacją,

 5. prowadzenie ksiąg technicznych, dokonywanie okresowych przeglądów technicznych obiektów komunalnych,

 6. ewidencja inwestycji,

 7. zarządzanie budynkiem administracyjnym Urzędu – remonty kapitalne, bieżące, konserwacja,

 8. przygotowywanie analiz, ocen okresowych stanu mienia komunalnego,

 9. uzgadnianie z kierownikami jednostek organizacyjnych zakresu remontów kapitalnych obiektów,
 10. organizacja przetargów, nadzór wykonawstwa,

 11. organizacja i prowadzenie targowisk gminnych,

 12. dbanie o wygląd budynku urzędu i jego otoczenia,

 13. organizacja pracy i nadzór nad pracownikami obsługi, interwencyjnymi, z prac społecznie użytecznych oraz nadzór nad osobami wykonującymi nieodpłatnie dozorowaną pracę na rzecz Gminy,

 14. zarządzanie drogami gminnymi, prowadzenie ewidencji tych dróg,

 15. przygotowywanie i realizacja inwestycji i remontów urządzeń oświetlenia ulic i placów,

 16. naliczanie i egzekwowanie opłat za zajęcie pasa drogowego, lokalizowanie obiektów i ułożenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury nie związanych z utrzymaniem drogi,

 17. umieszcza i utrzymuje tabliczki z nazwami ulic i placów,

 18. wykonuje zadania z zakresu prawa wodnego,

 19. zapewnienia warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed opadami,

 20. obsługuje sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków,

 21. dbałość o utrzymanie czystości i porządku w Gminie,

 22. ochrona zabytków, parków wiejskich i użytków ekologicznych, ochrona gruntów rolnych i leśnych,

 23. utrzymanie cmentarzy komunalnych,

 24. organizacja i nadzór nad selektywną zbiórką odpadów komunalnych,

 25. organizacja opieki nad zwierzętami bezdomnymi, rejestracja psów ras niebezpiecznych,

 26. nadzór nad urządzeniami związanymi z systemem melioracji,

 27. organizowanie w uzgodnieniu z dyrektorami szkół dowozu uczniów do szkół,

 28. przygotowuje umowy na dowozy i opiekę uczniów w czasie dowozu z terenu gminy,

 29. przeprowadzanie zamówień publicznych i nadzorowanie procedur całości zamówień publicznych realizowanych przez Wójta,

 30. podejmowanie, kompletowanie i składanie wniosków o dotacje finansowe, współpraca z
  jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania
  środków pomocowych,