Urząd Gminy w Dziemianach

Na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001, Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) Zakład Komunalny w Dziemianach ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dziemiany na okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.
1. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dziemiany:
a) za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę:
za 1 m3 – 2,30 + 8% VAT = 2,48 zł brutto

b) za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych:
za 1 m3 – 4,60 zł + 8% VAT = 4,97 zł brutto

c) za ścieki dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków:
za 1 m3 – 6,20 zł + 8% VAT = 6,70 zł brutto

2. Wysokość opłaty abonenckiej za utrzymanie urządzeń wodociągowych:
a) dla właścicieli, najemców lub zarządcy nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym za każdy wodomierz główny:
1,34 + 8% VAT = 1,45 zł / miesiąc

b) dla właścicieli, najemców lub zarządców budynków wielolokalowych, w których lokatorzy posiadają indywidualne umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków za każdy wodomierz główny:
1,34 + 8% VAT = 1,45 zł / miesiąc

c) dla właścicieli, najemców lub zarządców budynków wielolokalowych, w których lokatorzy nie posiadają indywidualnych umów na dostarczanie i odprowadzanie ścieków za każdy wodomierz główny:
10 zł + 8% VAT = 10,80 zł / miesiąc