Urząd Gminy w Dziemianach
Wydawanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która nie ukończyła 18 lat

Wymagane dokumenty:

- wypełniony wniosek o wydanie dowodu (druk do pobrania w USC Dziemiany, pok. nr 10),
- dwie aktualne fotografie o wymiarach 45x35 mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób , aby ukazywały głowę w pozycji lewego pół profilu i z widocznym lewym uchem. Jednakże osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć fotografie w okularach z ciemnymi szkłami wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania-fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy wraz z zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej,
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego,
- odpis skrócony aktu urodzenia (jeżeli akt został sporządzony poza USC Dziemiany) - w przypadku osób , które nie wstąpiły w związek małżeński,
- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku,
- nażądanie urzędu poświadczenie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby

Opłaty:

30,00 zł. – płatne w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy urzędu
5,00 zł. – opłata skarbowa za wniosek o wydanie dowodu
· zwolnienie z opłaty za wydanie dowodu osobistego przysługuje osobom legitymującym się zaświadczeniem z właściwego organu ds.pomocy społecznej o korzystaniu ze stałych form pomocy,

Termin załatwienia sprawy: DO 4 TYGODNI


Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku , za pośrednictwem organu , który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych-tekst jednolity (Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960 z późn.zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydania dowodó osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U.Nr 112, poz.1182 ze zm.Dz.U. z 2003r. nr 56, poz.500) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie opłat za wydanie dowodu osobistego (Dz.U.Nr 105,poz.1110).

Uwagi:

· składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór musi nastąpić osobiście,
· osoby w wieku 13 – 18 lat ubiegające się o wydanie dowodu osobistego składają wniosek i odbierają dowód osobisty w obecności swego rodzica lub opiekuna prawnego, który również podpisuje wniosek,
· w razie zmiany danych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od momentu zaistnienia zmiany,
· dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia jest ważny 5 lat od daty jego wydania,
· dowód osobisty wydaje właściwy organ gminy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały.