Urząd Gminy w Dziemianach
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO RAZ PIERWSZY OSOBIE, KTÓRA UKOŃCZYŁA 18 LAT


Wymagane dokumenty:

- wypełniony wniosek o wydanie dowodu (druk do pobrania z USC)
- dwie aktualne fotografie o wymiarach 45x35 mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego pół profilu i z widocznym lewym uchem. Jednakże osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć fotografie w okularach z ciemnymi szkłami wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania
– fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy wraz z zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej,
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego,
- odpis skrócony aktu urodzenia (jeżeli akt został sporządzony poza USC Dziemiany)
- w przypadku osób , które nie wstąpiły w związek małżeński,
- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku,
- na żądanie urzędu poświadczenie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby,

Opłaty:

30,00zł – płatne w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy urzędu
· zwolnienie z opłaty za wydanie dowodu osobistego przysługuje osobom legitymującym się zaświadczeniem z właściwego organu ds.pomocy społecznej o korzystaniu ze stałych form pomocy


Termin załatwienia sprawy:

Wydanie dowodu tożsamości do 4 tygodni.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna;

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych-(t.j. Dz.U. nr 87 poz.960 z późn.zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U.Nr 112, poz.1182 ze zm.Dz.U. z 2003r. Nr 56,poz.500) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie opłat za wydanie dowodu osobistego (Dz.U.Nr 105, poz.1110).


Uwagi:

· składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór musi nastąpić osobiście,
· w razie zmiany danych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od momentu zaistnienia zmiany,
· dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania,
· dowód osobisty wydaje właściwy organ gminy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały