Urząd Gminy w Dziemianach
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W PRZYPADKU UPŁYWU TERMINU JEGO WAŻNOŚCI


Wymagane dokumenty:

- wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego (druk do pobrania w USC)
- dwie aktualne fotografie o wymiarach 45x35 mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego pół profilu i z widocznym lewym uchem. Jednakże osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć fotografie w okularach z ciemnymi szkłami wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania-fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy wraz z zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej,
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego,
- odpis skrócony aktu urodzenia (jeżeli akt został sporządzony poza USC Dziemiany)- w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
- odpis skrócony akty małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (jeżeli dane zawarte w dowodzie nie uległy zmianie), a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy, ponowne złożenie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego nie jest wymagane,
- na żądanie urzędu poświadczenie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Opłaty:

30,00 zł. – płatne w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy urzędu
· nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu od osób legitymujących się zaświadczeniem z właściwego organu ds.pomocy społecznej o korzystaniu ze stałych form pomocy


Termin załatwienia sprawy:

Wydanie dowodu tożsamości do 4 tygodni.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych-(t.j. Dz.U. z 2001 nr 87, poz.960 z późn.zm.)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U.Nr 112, poz.1182 ze zm.Dz.U. z 2003r. Nr 56, poz.500). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie opłat za wydanie dowodu osobistego (Dz.U. Nr 105, poz.1110).

Uwagi:

- składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór musi nastąpić osobiście,
- w razie zmiany danych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od momentu zaistnienia zmiany,
- dowód osobisty wydaje właściwy organ gminy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały,
- dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania,dowód osobisty wydany osobie która ukończyła 65 rok życia jest ważny na czas nie oznaczony,
- dowód osobisty podlega wymianie w razie: zmiany danych osobowych, zmiany stanu cywilnego, uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby, upływu okresu jego ważności.

Kiedy należy wymienić dowód osobisty wydany przed dniem 1 stycznia 2001 r.

1)od dnia 1 stycznia 2003r do dnia 31 grudnia 2003r. – dowody osobiste wydane w latach 1962 – 1972,

2) od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. – dowody osobiste wydane w latach 1973 - 1980

3) od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. – dowody osobiste wydane w latach 1981 – 1991

4) od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. – dowody osobiste wydane w latach 1992 – 1995

5) od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. –dowody osobiste wydane w latach 1996 – 2000.