Urząd Gminy w Dziemianach
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W PRZYPADKU JEGO UTRATY


Wymagane dokumenty do otrzymania dowodu osobistego:

- wypełniony wniosek o wydanie dowodu (druk do pobrania w USC),
- dwie aktualne fotografie o wymiarach 45x35 mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób , aby ukazywały głowę w pozycji lewego pół profilu i z widocznym lewym uchem. Jednakże osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć fotografie w okularach z ciemnymi szkłami wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy wraz z zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej,
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego,
- odpis skrócony aktu urodzenia (jeżeli akt został sporządzony poza USC Dziemiany) -w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (jeżeli dane zawarte w dowodzie nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy , ponowne złożenie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego nie jest wymagane),
- na żądanie urzędu poświadczenie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Opłaty:

30,00 zł -płatne w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy urzędu
- nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:
· które utraciły dowód w wyniku klęsk żywiołowych,
· od osób legitymujących się zaświadczeniem z właściwego organu ds.pomocy społecznej o korzystaniu ze stałych form pomocy

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie dowodu tożsamości do 4 tygodni..

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych – (t.j. Dz.U.z 2001 nr 87, poz.960 z późn.zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U.Nr 112, poz.1182 ze zm.Dz.U. z 2003r.Nr 56, poz.500). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie opłat za wydanie dowodu osobistego (Dz.U.Nr 105 ,poz.1110).


Uwagi:

- składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór musi nastąpić osobiście,
- osoby w wieku 13-18 lat ubiegające się o wydanie dowodu osobistego,składają wniosek i odbierają dowód osobisty w obecności swojego rodzica lub opiekuna prawnego, który podpisuje wniosek
- dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania,
- dowód osobisty wydany osobie , która ukończyła 65 rok życia jest ważny na czas nie oznaczony
- dowód osobisty wydaje właściwy organ gminy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały.