Urząd Gminy w Dziemianach
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Z POWODU ZNISZCZENIA LUB ZMIANY DANYCH OSOBOWO-ADRESOWYCH


Wymagane dokumenty do wydania dowodu osobistego:
- wypełniony wniosek o wydanie dowodu (druk do pobrania w USC)
- dwie aktualne fotografie o wymiarach 45x35 mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego pół profilu i z widocznym lewym uchem. Jednakże osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć fotografie w okularach z ciemnymi szkłami, - wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania-fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy wraz z zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej,
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego,
- odpis skrócony aktu urodzenia (jeżeli akt został sporządzony poza USC Dziemiany)
- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (jeżeli dane zawarte w dowodzie nie uległy zmianie , a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy , ponowne złożenie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego nie jest wymagane),
- na żądanie urzędu poświadczenie obywatelstwa polskiego , jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do bywatelstwa osoby

Opłaty:

30,00 zł – płatne w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy urzędu.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:
· ubiegających się o wymianę dowodu z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,
· zobowiązanych do wymiany dowodu z powodu administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy lub numeru domu,
· które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,
· legitymujących się zaświadczeniem z właściwego organu ds.pomocy społecznej o korzystaniu ze stałych form pomocy.

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie dowodu tożsamości do 4 tygodni.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku,za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych-(t.j. Dz.U. z 2001 nr 87, poz.960 z późn.zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000r.w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydania dowodów osobistych,ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U.Nr 112,poz.1182 ze zm.Dz.U.z 2003r. Nr 56,poz.500). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie opłat za wydanie dowodu osobistego (Dz.U.Nr 105, poz.1110).


Uwagi:

- składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór musi nastąpić osobiście,
- osoby w wieku 13-18 lat ubiegające się o wydanie dowodu osobistego, składają wniosek i odbierają dowód osobisty w obecności swego rodzica lub opiekuna prawnego, który również podpisuje wniosek,
- w razie zmiany danych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od momentu zaistnienia zmiany,
- dowód osobisty podlega wymianie w razie: zmiany danych osobowych, zmiany stanu cywilnego, uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby, upływu okresu ważności dowodu osobistego,
- dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania,
- dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia jest ważny na czas nie oznaczony,
- dowód osobisty wydaje właściwy organ gminy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały.