Urząd Gminy w Dziemianach
STAŁY REJESTR WYBORCÓW GMINY DZIEMIANY

Wymagane dokumenty:

- dowód osobisty (do wglądu),
- wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Opłaty:
nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy:
- do 3 dni od dnia wniesienia wniosku

Tryb odwoławczy:

- na decyzje uwzględniające wniosek strony środek zaskarżenia nie przysługuje,
- od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Kościerzynie w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji , za pośrednictwem Wójta Gminy Dziemiany.

Podstawa prawna:

Ordynacja wyborcza do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej(Dz. U. Nr 46, poz.499 z 16 maja 2001r.)

Uwagi:

wniosek o wpisaniu do stałego rejestru wyborców mogą złożyć wyborcy którzy:
- stale zamieszkują na obszarze gminy Dziemiany bez zameldowania na pobyt stały,
- wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy,
- wyborcy stale zamieszkali w gminie pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy Dziemiany.