Urząd Gminy w Dziemianach
ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY

Wymagane dokumenty:

1. wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego cudzoziemca (druk do pobrania),
2. do wglądu:
- paszport lub karta pobytu stałego lub karta pobytu czasowego lub wiza lub voucher lub zaproszenie (rodzaj dokumentu w zależności od kraju),
- decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku dziedziczenia – dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku

Opłaty:

Nie pobiera się.

Opłata miejscowa – dot. osób przebywających czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych i turystycznych na terenie gminy, w miejscowości: Dziemiany, Raduń w okresie od 01 czerwca do 30 września każdego roku w wysokości 1.50,- zł od osoby za każdy dzień.

Termin załatwienia sprawy:

z chwilą zgłoszenia pobytu

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t. j. Dz.U.z2001r. Nr 87, poz.960 z późn.zmianami).

Uwagi:

- obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy, właściciela lokalu
- jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego – wydanego przez Referat ds. Budownictwa UG Dziemiany