Urząd Gminy w Dziemianach
ZGŁOSZENIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY POWYŻEJ 2 MIESIĘCY

Wymagane dokumenty:

- dowód osobisty (do wglądu),
- książeczka wojskowa (w przypadku osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony),
- wypełniony druk meldunkowy (odrębny dla każdej osoby meldującej się , również dla dziecka - druk do pobrania),
- zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego (w przypadku zameldowania na pobyt stały),
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić
zameldowanie na pobyt stały (akt notarialny, umowa najmu) wskazujący osobę uprawnioną do potwierdzenia pobytu osoby dokonującej zameldowania,

Opłaty:

Nie pobiera się
opłata miejscowa – dot.osób przebywających czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych i turystycznych na terenie gminy, w miejscowości: Dziemiany i Raduń
w okresie od 01 czerwca do 30 września każdego roku w wysokości 1.50 zł. od osoby za każdy dzień.

Termin załatwienia sprawy:

- z chwilą złożenia druku,
- w wyniku dokonania czynności meldunkowej interesant otrzymuje poświadczenie zameldowania,

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz.960 z późn. zmianami)

Uwagi:

- podczas zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, (właściciela, wynajmującego, najemcy, posiadacza spółdzielczego prawa do lokalu),
- osoby meldujące się w domach nowo wybudowanych – prywatnych, przedkładają zaświadczenie o nadaniu numeru budynku z Referatu ds. Budownictwa UG Dziemiany.