Urząd Gminy w Dziemianach
ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO DO 2 MIESIĘCY

Wymagane dokumenty:

- dowód osobisty (do wglądu),
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.

Opłaty:

Nie pobiera się.
Opłata miejscowa – dot.osób przebywających czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych i turystycznych na terenie gminy, w miejscowości: Dziemiany i Rdaduń w okresie od 01 czerwca do 30 września każdego roku w wysokości 1.50 zł od osoby za każdy dzień

Termin załatwienia sprawy:

Z chwilą zgłoszenia pobytu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz.960 z późn. zmianami)