Urząd Gminy w Dziemianach
OGŁOSZENIE O PUBLICZNYCH KONSULTACJACH

Na podstawie uchwały Nr XLV/223/13 Rady Gminy Dziemiany z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Dziemiany

przedstawia do konsultacji, poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dziemiany projekt uchwały Rady Gminy Dziemiany
w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dziemiany z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 na 2015 rokâ€?

Termin rozpoczęcia konsultacji: 24 października 2014 r.
Termin zakończenia konsultacji: 3 listopada 2014 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 3 listopada 2014 r.:

? w formie pisemnej w sekretariacie Urzedu Gminy w Dziemianach
? lub listownie na adres: Urząd Gminy Dziemiany ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany (decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Gminy Dziemiany).

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Do pobrania:

? Projekt uchwały Rady Gminy Dziemiany w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Dziemiany z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 na 2015 rok
pobierz.pdf


? Projekt Rocznego Programu współpracy Gminy Dziemiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na 2015
pobierz.pdf


? Formularz konsultacji projektu uchwały
pobierz.pdf