Urząd Gminy w Dziemianach

O G Ł O S Z E N I E


o naborze Ławników Sądowych
na kadencję 2016 – 2019Z końcem bieżącego roku ubiega kadencja ławników działających przy sądach powszechnych 2012 -2015. W związku z tym Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zwrócił się do Rady Gminy Dziemiany z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- do Sądu Rejonowego w Kościerzynie – 1

Zgodnie z art. 160 §1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 133 ze zm.) - RADA GMINY DZIEMIANY ogłasza nabór na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019.

I. Na podstawie art. 158 - Ławnikiem może być wybrany ten kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wskazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

II. Na podstawie art. 159 - Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa .
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

III. Kandydatów na ławników zgłaszają prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie gminy dokonującej wyboru., w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku.

IV. Wymagane dokumenty
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszania osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
5) dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty nie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierających imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczy podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. (osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście).

Rada Gminy Dziemiany będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od kierownika Posterunku Policji w Dziemianach.

V. Wzory dokumentów
Wzory dokumentów można pobrać w Urzędzie Gminy w Dziemianach przy ul. 8 Marca 3 pok.24.
Wzór karty jest dostępny także za pośrednictwem Internetu, na stronach www.ms.gov.pl

VI. Gdzie składać dokumenty
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.
- poniedziałek –wtorek godz. od 7:30 do 15:30
- środa godz. od 7:30 do 16:30
- czwartek – piątek godz. od 7:30 do 15:30

w Urzędzie Gminy w Dziemianach przy ul. 8 Marca 3 w:
- pokoju 24 – I piętro

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Dziemiany po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

VII. Opłaty
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.


Dziemiany, dnia 8.06.2015 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Krzysztof RolbieckiPliki do pobrania:

Oświadczenie dotyczące rodzicielstwa
pobierz.pdf
pobierz.doc

Karta zgłoszenia na ławnika
pobierz.pdf
pobierz.doc

Lista poparcia
pobierz.pdf
pobierz.doc

Oświadczenie kandydata
pobierz.pdf
pobierz.doc