Urząd Gminy w Dziemianach
Lista kompetencji Sekretarza Gminy

Do zadań Sekeretarza należy zapewnienie sprawnego funkjonowania Urzędu Gminy, a w szczególności:
  1. opracowywanie projektów zmian Regulaminu Urzędu Gminy,
  2. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw zawiązanych z doskonaleniem kadr,
  3. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
  4. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
  5. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
  6. zastępstwo Wójta w czasie jego nieobecności,
  7. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.WSTECZ