Urząd Gminy w Dziemianach

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY DZIEMIANY W 2017 ROKU

 

Wójt Gminy Dziemiany ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych Gminy Dziemiany w oparciu o Roczny Program Współpracy Gminy Dziemiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2017.

W ramach konkursu dotowane będą zadania w obszarach:
1. Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej.
2. Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2017 r. do godz. 15.00. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załącznikach znajdujących się poniżej.

Zarządzenie Wójta Gminy Dziemiany Nr 800/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dziemiany w 2017 roku

WZÓR - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

Zarządzenie Nr 806/17 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych