Urząd Gminy w Dziemianach

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017

 

Wójt Gminy Dziemiany informuje, że z dniem 03 lutego 2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dziemiany w  roku 2017 w zakresie:

1. Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej.
2. Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W związku z powyższym ogłasza się nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy  do udziału w pracach komisji. W wyniku naboru, Wójt Gminy Dziemiany wybierze jednego przedstawiciela III sektora z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:


a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
b)  nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
c)  nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
d)  akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.
 
Zadania komisji konkursowej:
a) ocena merytoryczna ofert z uwzględnieniem określonych kryteriów wolontariacie na
b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia ofert,
c) proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.
 
W przypadku gdy:
a) żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
c) powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy, komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem 20 lutego 2017 r. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w Urzędzie Gminy Dziemiany, ul. 8 Marca 3.

 Załącznik:
Formularz zgłoszeniowy