Urząd Gminy w Dziemianach
ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Podstawowym zadaniem ośrodka jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka poprzez:

 1. Tworzenie warunków organizacyjnych dla funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury społecznej.

 2. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

 3. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.

 4. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

 5. Pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.


Ośrodek działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej i realizuje:

 1. ZADANIA ZLECONE GMINIE, KTÓRE OBEJMUJĄ:

  - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych i zasiłków stałych wyrównawczych oraz przysługujących do nich dodatków (art. 27 - 29)
  - przyznawanie i wypłacanie rent socjalnych oraz przysługujących do nich dodatków (art. 27a - 29)
  - przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych (art. 31 ust.1)
  - przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych specjalnych (art. 31 ust.4a)
  - przyznawanie i wypłacanie gwarantowanych zasiłków okresowych (art. 31a)
  - opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające zasiłki, o których mowa w art. 27 i 31 ust.4a
  - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe oraz renty socjalne
  - przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej (art. 32 ust.5)
  - przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego
  - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego
  - przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych
  - przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych
  - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania zlecone
  - zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu środków na ten cel.

 2. ZADANIA WŁASNE GMINY, KTÓRE OBEJMUJĄ:


 1. Zadania o charakterze fakultatywnym:
  - kierowanie do domów pomocy społecznej osób wymagających opieki (art.19),
  - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
  - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych,
  - przyznawanie pomocy rzeczowej,
  - przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
  - przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
  - inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.

 2. Zadania o charakterze obowiązkowym:

 • udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
 • pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne,
 • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • praca socjalna,
 • sprawienie pogrzebu,
 • udzielanie zasiłku celowego w naturze „wyprawka szkolna” .
 • WSTECZ