Urząd Gminy w Dziemianach

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach

Na podstawie uchwały Nr XLV/223/13 Rady Gminy Dziemiany z dnia 28 października 2013 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Wójt Gminy Dziemiany

przedstawia do konsultacji, poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dziemiany  projekt uchwały Rady Gminy Dziemiany  w sprawie uchwalenia „Rocznego  programu współpracy Gminy Dziemiany  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 na 2019 rok”


Termin rozpoczęcia konsultacji: 17 września 2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 28 września 2018 r.


Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia  28 września  2018 r.:

  • w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Dziemianach
  • lub listownie  na adres: Urząd Gminy Dziemiany  ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany
    (decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Gminy Dziemiany).

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych  i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Do pobrania: