Urząd Gminy w Dziemianach
ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNE W DZIEMIANACH


Ośrodek działa w oparciu o następujące zasady:
 1. praworządności
 2. służebności wobec społeczności lokalnej
 3. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym
 4. jednoosobowego kierownictwa
 5. planowania pracy
 6. kontroli wewnętrznej
 7. podziału zadań pomiędzy kierownika i poszczególnych pracowników
 8. wzajemnego współdziałania


Pracownik jest odpowiedzialny przed Kierownikiem za wykonanie zadań określonych dla poszczególnych stanowisk, a w szczególności za:
 1. zgodność z prawem przygotowanych projektów decyzji,
 2. właściwe przyjmowanie i załatwianie interesantów,
 3. terminowe załatwianie spraw,
 4. dokładną znajomość przepisów prawnych w zakresie obowiązującym na danym stanowisku pracy,
 5. wykonywanie obowiązków wynikających z zakresu czynności i poleceń Kierownika.