Urząd Gminy w Dziemianach

O G Ł O S Z E N I E

o naborze  Ławników Sądowych na  kadencję 2020 – 2023

 

Z końcem bieżącego roku  ubiega kadencja ławników działajacych przy sądach powszechnych.
W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zwrócił się do Rady Gminy Dziemiany z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

 • do Sądu Okręgowego w Gdańsku  – 1

Zgodnie z art. 160 §1 i 2 ustawy  z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 52) - RADA GMINY DZIEMIANY  ogłasza nabór  na ławników do sądów powszechnych  na kadencję 2020- 2023.

                 

Ławnikiem może być wybrany ten kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmiej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wskazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więzięnnej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa .

Nie można być ławnikiem jednocześnie  w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników  zgłaszają radom gmin w terminie do dnia  30 czerwca 2019 r. :

- prezesi sądów,

- stowarzyszenia,

- inne organizacje społecznei zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
zwyłączeniem partii politycznych,

- co najmniej pięćdziesięciuobywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie gminy dokonującej wyboru.,

 

Zgłoszenia kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć następujące dokumenty:  

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszania osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. 

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty nie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierających imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczy podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. (osobą uprawnioną do skladania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze  na liście).

 

Rada Gminy Dziemiany będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

 

Wzory dokumentów

Wzory dokumentów można pobrać w Urzędzie Gminy w  Dziemianach przy ul. 8 Marca 3 pok.24.

Wzór karty jest dostępny także za pośrednictwem Internetu, na stronach www.ms.gov.pl

 

Gdzie składać dokumenty

Zgłoszenia kandydatów na ławników wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Dziemianach  przy ul. 8 Marca 3 – pokój nr 24 – I piętro

do dnia 30 czerwca 2019 r., w godzinach pracy urzędu tj:

 • poniedziałek –wtorek – czwartek od godz.  7:30 do 15:30
 • środa od godz.  7:30 do 16:30
 • piątek od godz. 7:30 do 14:30

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Dziemiany po 30 czerwca 2019 r.,  a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

 

Opłaty

 1. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
 2. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 3. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

 

Dziemiany, dnia 21.05.2019  r.                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                       /-/  Krystian Sikora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia na ławnika pdf
 2. Oświadczenie  władza  rodzicielska pdf
 3. Oświadczenie kandydata pdf
 4. Lista osób popierających pdf