Urząd Gminy w Dziemianach

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach

Na podstawie uchwały Nr XLV/223/13 Rady Gminy Dziemiany z dnia 28 października 2013 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Wójt Gminy Dziemiany

przedstawia do konsultacji, poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dziemiany  projekt uchwały Rady Gminy Dziemiany  w sprawie przyjęcia rocznego  programu współpracy Gminy Dziemiany  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

 

Ogłoszenie Wójta Gminy

Projekt uchwały na 2021 rok.pdf

Informacja o zakończeniu konsultacji