Urząd Gminy w Dziemianach

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Dziemiany w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dziemiany  w roku 2021

 

 

Dziemiany, 11.03.2021 r.

 

O G Ł O S Z E N I E  W Ó J T A  G M I N Y  DZIEMIANY

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) Wójt Gminy Dziemiany podaje do publicznej wiadomości:

Załączone poniżej projekty uchwał w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Dziemiany w roku 2021.

 

Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwał można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dziemiany, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany lub drogą pocztową w formie pisemnej w terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji (do dnia 01.04.2021 r.).

 

Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dziemiany oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dziemiany.       

 

Załaczniki:

1. Ogłoszenie

2. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dziemiany na rok 2021

3. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dziemiany na rok 2021