Urząd Gminy w Dziemianach
ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Urząd Gminy w Dziemianach - pokój Nr 16 Nr tel. 6880022 wew. 16Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)

I. Tok postępowania osób fizycznych w przypadku

 1. odroczenia terminu płatności podatku rolnego, leśnego lub od
  nieruchomości :
 2. odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
 3. umorzenia zaległości podatkowej


 1. Złożenie podania motywującego uzasadniony "ważny interes podatnika" lub "interes publiczny" wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność wniosku.


Załatwienie spraw wymagających przeprowadzenia postępowania dowodowego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a spraw szczególnie skomplikowanych - w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania poprzez wydanie decyzji przez Wójta Gminy, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

Podatnik w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji ma prawo wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Dziemiany. Odwołanie od decyzji winno zawierać sprecyzowane zarzuty przeciwko wydanej decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


II.Tok postępowania osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą oraz osób prawnych w przypadku

 1. odroczenia terminu płatności podatku rolnego, leśnego lub od
  nieruchomości,
 2. odroczenia lub rozłożenia na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z
  odsetkami za zwłokę,
 3. umorzenia zaległości podatkowej.


 1. Złożenie wniosku wykazującego istnienie "ważnego interesu podatnika" lub " interesu publicznego" uzasadniającego przyznanie ulgi; czyli tzw. zdarzenia losowe.
 2. Dołączenie do wniosku wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz oświadczenia o innej pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, jaka otrzymał przedsiębiorca w roku bieżącym oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat.

  Załatwienie spraw wymagających przeprowadzenia postępowania dowodowego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a spraw szczególnie skomplikowanych - w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania poprzez wydanie decyzji przez Wójta Gminy.

  Podatnik w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji ma prawo wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Dziemiany. Odwołanie od decyzji winno zawierać sprecyzowane zarzuty przeciwko wydanej decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.  WSTECZ