Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Dziemianach

Kompetencje Rady Gminy określa Dz.U.01.142.1591 z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym.


Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłączej właściwości Rady Gminy należy:


 1. uchwalanie statutu gminy,
 2. ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek Wójta,
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 5. uchwalanie stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. uchwalanie programów gospodarczych,
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatkowych i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

  1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,
  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,
  3. zaciągania dłudoterminowych pożyczek i kredytów,
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przaz Wójta w roku budżetowym,
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Gminy,
  6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiazywania i występowania z nich,
  7. okreslania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,
  8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek,
  9. ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku bierzącym,

 10. określanie wysokości sumy, do której Wojt może samodzielnie zaciagać zobowiązania,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

  1. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

 13. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 14. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

  1. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

 15. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami o kompetencji Rady Gminy.


 16. Rada Gminy kontroluje działalniść Wójta, gminnych jednistek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje komisję rewizyjną.


  WSTECZ

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2030
Treść wprowadził(a): Peplińska Teresa, 2006-01-11 11:37:57
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-01-11 10:41:16