Urząd Gminy w Dziemianach
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy w Dziemianach
Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984)


Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:


 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 2. prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
 4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 5. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 6. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 7. roztrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 8. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 9. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 10. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 11. upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 12. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym,
 13. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracownków Urzędu czynności kancelaryjnych,
 14. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.