Urząd Gminy w Dziemianach
Uchwała Nr VIII/ 44/ 03
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 30 czerwca 2003r.


w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dziemiany


Na podstawie atr. 6, ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy w Dziemianach u c h w a l a, co następuje:

§ 1


Dla prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze gminy uchwala się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, a składającego się z:
I. Części opisowej zwanej tekstem studium wraz z załącznikim graficznym.
II. Części graficznej w postaci planszy zbiorowej w skali 1:25 000.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Zobowiązuje się Wójta Gminy Dziemiany do:
  1. Niezwłocznego przekazania niniejszej Uchwały Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku.
  2. Umieszczenia odpisu niniejszej Uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dziemianach.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.