Urząd Gminy w Dziemianach
NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

83-425 Dziemiany
ul. 8 Marca 3

ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziemianach

Wymagania podstawowe:
a) wykształcenie - dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków : pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. )
b) nieposzlakowana opinia, niekaralność
c)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
Wymagania dodatkowe:
znajomość obsługi komputera,
umiejętność pracy w zespole,
komunikatywność,
kreatywność,
znajomość zagadnień dotyczących organizacji jednostek samorządu terytorialnego,
preferowane doświadczenie zawodowe ( zatrudnienie, staż, wolontariat ) w placówkach opieki społecznej,
preferowana znajomość języków obcych.
Wymagane dokumenty:
życiorys ( CV )
list motywacyjny
kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
kwestionariusz osobowy
zgoda na przetworzenie danych osobowych dla potrzeb związanych z rozpatrzeniem wniosku o zatrudnienie.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 27 lutego 2007 r. osobiście bądź pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany, pokój 11 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego”.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (058) 688 05 84

Kierownik OPS
Jolanta Las